تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۳:۳۶ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Language : FA |
خانه / سرفصل دروس و برنامه ترمیک رشته های کارشناسی ارشد

سرفصل دروس و برنامه ترمیک رشته های کارشناسی ارشد

سرفصل دروس  رشته برنامه ترمیک سرفصل دروس رشته برنامه ترمیک
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی ورودی ۹۴ و قبل از آن   آماراقتصادی و اجتماعی  
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی ورودی ۹۵ و بعد از آن دانلود برنامه ترمیک توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی  دانلود برنامه ترمیک
مهندسی ساخت و تولید ورودی مهر ۹۱وقبل از آن   اقتصاد انرژی  
مهندسی ساخت و تولید ورودی بهمن ۹۱وبعد از آن   بانکداری اسلامی  
مهندسی ساخت و تولید ورودی ۹۵ و بعد از آن دانلود برنامه ترمیک اقتصاد و تجارت الکترونیک  دانلود برنامه ترمیک
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ورودی ۹۴ و قبل از آن   روانشناسی صنعتی و سازمانی ورودی ۹۵ و قبل از آن  
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی  ورودی ۹۵ و بعد از آن  دانلود برنامه ترمیک روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا ورودی ۹۷ و قبل از آن  
مهندسی نفت – بهره برداری ورودی ۹۵ و قبل از آن   روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا ورودی بهمن ۹۷  
مهندسی نفت – بهره برداری ورودی ۹۶ و بعداز آن   روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا ورودی ۹۹ و بعد از آن  
مهندسی خودرو – ورودی۹۶ و قبل از آن   روانشناسی شخصیت ورودی ۹۷ و بعد از آن  
مهندسی خودرو- ورودی ۹۷ و بعداز آن روانشناسی شخصیت  ورودی ۹۶ و قبل از آن  
مهندسی مکاترونیک دانلود برنامه ترمیک روانشناسی بالینی  (گروه پزشکی) ورودی ۹۹ و بعداز آن  
مهندسی مکاترونیک-گرایش طراحی رباط و سیستم های مکاترونیکی   روانشناسی بالینی (گروه غیر پزشکی ) ورودی ۹۸ و قبل از آن  
مهندسی مکاترونیک-گرایش اتوماتیک و کنترل تولید   روانشناسی خانواده درمانی  
مهندسی مکاترونیک-گرایش ارتباطات جنبی انسان،ماشین و کامپیوتر   سنجش و اندازه گیری –روانسنجی ورودی ۹۶ و قبل از آن  
مهندسی عمران – مهندسی آب و سازهای هیدرولیکی ورودی ۹۶ و بعد از آن   سنجش و اندازه گیری –روانسنجی ورودی ۹۷ و بعد از آن  
مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب دانلود برنامه ترمیک معارف اسلامی و حقوق – حقوق خانواده ورودی ۹۷ و قبل از آن  
مهندسی عمران – مهندسی سازه ورودی ۹۳ و بعداز آن  دانلود برنامه ترمیک مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی  
مهندسی عمران -مهندسی سازه – ورودی ۹۲ و قبل از آن   مشاوره – مشاوره توانبخشی ورودی ۹۴ و قبل ازآن  
مهندسی کنترل ورودی ۹۲ و قبل از آن   مشاوره – مشاوره توانبخشی ورودی بهمن ۹۵
مهندسی کنترل ورودی ۹۳وبعد از آن   مشاوره – مشاوره توانبخشی ورودی ۹۶ و بعد از آن  دانلود برنامه ترمیک
مهندسی کنترل ورودی ۹۴   فقه وحقوق اقتصادی  دانلود برنامه ترمیک
مهندسی پزشکی – بیو الکتریک   مشاوره – مشاور خانواده – ورودی مهر ۹۵ وقبل از آن  
مهندسی انرژی های تجدید پذیر  دانلود برنامه ترمیک مشاوره – مشاور خانواده – ورودی بهمن ۹۵ وبعد از آن  دانلود برنامه ترمیک
مهندسی سیستم های انرژی-سیستم های انرژی  دانلود برنامه ترمیک مشاوره – مشاوره و راهنمائی ورودی  ۸۸ و قبل از آن  
مهندسی برق-قدرت   مشاوره – مشاوره و راهنمائی ورودی  ۸۹و بعد از آن  
مهندسی برق قدرت – سیستم های قدرت    روانشناسی ورزش ورودی ۹۶ وبعد از آن  
مهندسی برق قدرت- ماشین های الکتریکی    روانشناسی صنعتی و سازمانی ورودی ۹۶ و بعد از آن  
مهندسی برق قدرت – الکترونیک قدرت    جامعه شناسی ورزش ورودی ۹۶ به بعد  
   جامعه شناسی انقلاب اسلامی ورودی ۹۶ به بعد  
  حقوق خانواده ورودی ۹۸ و بعد از آن  دانلود برنامه ترمیک
   اقتصاد اسلامی