قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / سرفصل رشته های کارشناسی ارشد

سرفصل رشته های کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی ورودی ۹۴ و قبل از آن آماراقتصادی و اجتماعی
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی ورودی ۹۵ و بعد از آن توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
مهندسی ساخت و تولید ورودی مهر ۹۱وقبل از آن اقتصاد انرژی
مهندسی ساخت و تولید ورودی بهمن ۹۱وبعد از آن بانکداری اسلامی
مهندسی ساخت و تولید ورودی ۹۵ و بعد از آن اقتصاد و تجارت الکترونیک
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ورودی ۹۴ و قبل از آن روانشناسی صنعتی و سازمانی ورودی ۹۵ و قبل از آن
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی  ورودی ۹۵ و بعد از آن روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا
مهندسی مکاترونیک روانشناسی شخصیت
مهندسی مکاترونیک-گرایش طراحی رباط و سیستم های مکاترونیکی روانشناسی بالینی
مهندسی مکاترونیک-گرایش اتوماتیک و کنترل تولید روانشناسی خانواده درمانی
مهندسی مکاترونیک-گرایش ارتباطات جنبی انسان،ماشین و کامپیوتر سنجش و اندازه گیری –روانسنجی ورودی ۹۶ و قبل از آن
مهندسی عمران – مهندسی آب و سازهای هیدرولیکی ورودی ۹۶ و بعد از آن سنجش و اندازه گیری –روانسنجی ورودی ۹۷ و بعد از آن
مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب معارف اسلامی و حقوق – حقوق خانواده ورودی ۹۷ و قبل از آن
مهندسی عمران – مهندسی سازه ورودی ۹۳ و بعداز آن مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی
مهندسی عمران -مهندسی سازه – ورودی ۹۲ و قبل از آن مشاوره – مشاوره توانبخشی ورودی ۹۴ و قبل ازآن
مهندسی کنترل ورودی ۹۲ و قبل از آن مشاوره – مشاوره توانبخشی ورودی بهمن ۹۵
مهندسی کنترل ورودی ۹۳وبعد از آن مشاوره – مشاوره توانبخشی ورودی ۹۶ و بعد از آن
مهندسی کنترل ورودی ۹۴ فقه وحقوق اقتصادی
مهندسی پزشکی – بیو الکتریک مشاوره – مشاور خانواده – ورودی مهر ۹۵ وقبل از آن
مهندسی انرژی های تجدید پذیر مشاوره – مشاور خانواده – ورودی بهمن ۹۵ وبعد از آن
مهندسی سیستم های انرژی-سیستم های انرژی مشاوره – مشاوره و راهنمائی ورودی  ۸۸ و قبل از آن
مهندسی برق-قدرت مشاوره – مشاوره و راهنمائی ورودی  ۸۹و بعد از آن
مهندسی برق قدرت – سیستم های قدرت  روانشناسی ورزش ورودی ۹۶ وبعد از آن
مهندسی برق قدرت- ماشین های الکتریکی  روانشناسی صنعتی و سازمانی ورودی ۹۶ و بعد از آن
مهندسی برق قدرت – الکترونیک قدرت  جامعه شناسی ورزش ورودی ۹۶ به بعد
مهندسی نفت – بهره برداری ورودی ۹۵ و قبل از آن  جامعه شناسی انقلاب اسلامی ورودی ۹۶ به بعد
مهندسی نفت – بهره برداری ورودی ۹۶ و بعداز آن حقوق خانواده ورودی ۹۸ و بعد از آن
مهندسی خودرو – ورودی۹۶ و قبل از آن  اقتصاد اسلامی
مهندسی خودرو- ورودی ۹۷ و بعداز آن