نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / سرفصل رشته های کارشناسی پیوسته

سرفصل رشته های کارشناسی پیوسته

مهندسی پزشکی – بیوالکتریک – ورودی  ۸۷وقبل از آن مهندسی برق-کنترل ورودی ۹۱ و قبل از آن
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک  – ورودی‌ ۸۸ تا ۹۴ مهندسی برق- کنترل ورودی ۹۲ وبعد از آن
مهندسی پزشکی – بیومکانیک  -ورودی ۹۴ و قبل از آن علوم اقتصادی –  اقتصاد بازرگانی
مهندسی پزشکی – ورودی مهر ۹۵ علوم اقتصادی –  اقتصاد نظری
 مهندسی پزشکی-ورودی های ۹۵ومهر ۹۶ حقوق ورودیهای قبل از سال ۹۶
 مهندسی پزشکی- ورودی بهمن ۹۶ و بعد از آن حقوق ورودیهای ۹۶ و بعداز آن
مهندسی مکانیک – حرارت و سیالات مهندسی عمران ـ عمران
مهندسی مکانیک – طراحی جامدات مهندسی عمران ورودی  ۹۰ به بعد
مهندسی مکانیک – ساخت و تولید مهندسی مکانیک ورودی‌ ۹۰ به بعد
مددکاری اجتماعی ورودی‌ ۸۴ و قبل از آن راهنمایی و مشاوره
مددکاری اجتماعی ورودی‌ ۸۵ وبعد  از آن مهندسی هوا فضا
مددکاری اجتماعی ورودی ۹۶ و بعد از آن  علوم ورزشی
مهندسی برق-قدرت ورودی ۹۱ و قبل از آن مهندسی رباتیک
مهندسی برق-قدرت ورودی ۹۲ وبعد از آن مهندسی معماری
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ورودی ۹۲و قبل از آن مهندسی ورزش
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ورودی  ۹۳و بعد از آن روانشناسی
مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری
مهندسی نفت – بهره برداری از منابع نفت
 مهندسی نفت ورودی ۹۶ به بعد