نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / سرفصل رشته های دکتری

سرفصل رشته های دکتری

دکتری مهندسی عمران- سازه دکتری مهندسی مکانیک – طراحی جامدات ورودی ۹۴
دکتری مهندسی پزشکی – بیومکانیک ورودی ۹۵ به بعد دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ورودی ۹۵ به بعد
دکتری اقتصاد سلامت دکتری مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ورودی ۹۵ به بعد
دکتری مهندسی سیستم های انرژی(انرژی ومحیطزیست)