نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / اطلاعيه هاي آموزش / اطلاعیه رعایت پیشنیاز و همنیاز

اطلاعیه رعایت پیشنیاز و همنیاز

دانشجویان بایستی کلیه قوانین آموزشی شامل رعایت پیشنیاز، رعایت همنیاز، اخذ ۱۴ واحد درسی در صورت مشروط بودن در ترم قبل (به جز دروس وصایا و قرآن)، اخذ ۱۶ واحد درسی با درس کارآموزی، عدم اخذ بیش از ۲۰ واحد درسی (بجز دانشجویانی که با ۲۴ واحد درسی فارغ التحصیل می شوند و کسانی که معدل ترم قبل آنها با حداقل ۱۲ واحد درسی گذرانده شده بالای ۱۷ می باشد)، عدم اخذمجدد درس گذرانده شده و غیره را نمایند. در غیر این صورت کلیه عواقب آن از جمله حذف دروس و مسترد نشدن شهریه به عهده شخص دانشجو خواهد بود.