تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۵:۲۳ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Language : FA |
خانه / تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی دانشگاه آزاد خمینی شهر

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰

انتخاب واحد شنبه : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ لغایت پنج شنبه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ از طریق سامانه آموزشیار (edu.iau.ac.ir)  طبق زمانبندی اعلام شده در سامانه آموزشیار شروع کلاس ها یکشنبه :۱۴۰۰/۱۱/۲۴ حذف و اضافه شنبه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ لغایت پنج شنبه : ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ از طریق سامانه آموزشیار (edu.iau.ac.ir)  طبق زمانبندی اعلام شده در سامانه آموزشیار امتحانات میان ترم یکشنبه:  ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ لغایت جمعه: ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ پایان کلاس ها رشته های غیر پزشکی: جمعه:۱۴۰۱/۰۳/۲۷ رشته های گروه علوم پزشکی ( روانشناسی بالینی و بالینی  خانواده )  جمعه:۱۴۰۱/۰۴/۰۳ امتحانات پایان ترم رشته های غیر پزشکی یکشنبه : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ لغایت چهارشنبه …

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰

انتخاب واحد سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ لغایت پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ از طریق سامانه آموزشیار (edu.iau.ac.ir)  طبق زمانبندی اعلام شده در سامانه آموزشیار انتخاب واحد با تاخیر – حذف و اضافه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ لغایت شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ از طریق سامانه آموزشیار (edu.iau.ac.ir)  طبق زمانبندی اعلام شده در سامانه آموزشیار شروع کلاس ها شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ امتحانات میان ترم دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ لغایت جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ پایان کلاس ها رشته های غیر پزشکی : جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ رشته های گروه علوم پزشکی ( روانشناسی بالینی و بالینی  خانواده ) : جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ امتحانات پایان ترم رشته های غیر …

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹

انتخاب واحد شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ لغایت پنج شنبه۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (۴روز) شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ پایان  کلاس ها پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ امتحانات پایان ترم یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ لغایت پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹

انتخاب واحد سه شنبه ۹۹/۱۱/۲۸ لغایت پنج شنبه ۹۹/۱۱/۳۰ ( ۳ ر وز) انتخاب واحد با تاخیر – حذف و اضافه یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۰ لغایت دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۱ (۲ روز)  (ورودیهای ۹۸ و قبل از آن) یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۰ (۱ روز) ( ورودیهای ۹۹ ) شروع کلاس ها یکشنبه ۹۹/۱۲/۰۳ امتحانات میان ترم یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ لغایت پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ پایان کلاس ها جمعه  ۱۴۰۰/۰۴/۰۴  امتحانات پایان ترم شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ لغایت  جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۲۵

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹

انتخاب واحد : یکشنبه   ۹۹/۰۶/۱۶ لغایت سه شنبه ۹۹/۰۶/۱۸   ( ۳ ر وز) انتخاب واحد با تاخیر : چهار شنبه ۹۹/۰۶/۱۹ حذف و اضافه : دو شنبه ۹۹/۰۶/۲۴ لغایت چهار شنبه ۹۹/۰۶/۲۶  (۳ روز) شروع کلاس‌ ها : یکشنبه ۹۹/۰۶/۳۰ امتحانات میان ترم : دو شنبه ۹۹/۰۸/۰۵ لغایت جمعه ۹۹/۰۹/۲۸ پایان  کلاس ها : جمعه۹۹/۱۰/۱۲ امتحانات پایان ترم  شنبه ۹۹/۱۰/۱۳ لغایت  جمعه ۹۹/۱۰/۲۶   (۱۴روز)

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی ۹۹-۹۸

تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر انتخاب واحد  شنبه    ۹۹/۰۴/۲۸    انتخاب واحد با تاخیر یکشنبه  ۹۹/۰۴/۲۹ شروع کلاس‌های نظری بصورت مجازی یکشنبه  ۹۹/۰۴/۲۹ پایان  کلاس ها نظری بصورت مجازی شنبه  ۹۹/۰۶/۰۱ امتحانات پایان ترم یک شنبه ۹۹/۰۶/۰۲ لغایت پنج شنبه ۹۹/۰۶/۰۶  ( ۵  روز کاری) معاونت علمی آموزشی وپژوهشی

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

انتخاب واحد: یکشنبه ۹۸/۱۱/۰۶ لغایت پنج شنبه ۹۸/۱۱/۱۰ (۴ روز) انتخاب واحد با تأخیر: یکشنبه ۱۳/ ۹۸/۱۱ شروع کلاس‌ها: یکشنبه ۹۸/۱۱/۱۳ حذف و اضافه:یکشنبه۹۸/۱۱/۲۷ لغایت پنج شنبه ۹۸/۱۱/۳۰ (۴روز) شروع کلاسهای عملی (کارگاهها و آزمایشگاهها) : یکشنبه ۹۸/۱۲/۰۴ امتحانات میان ترم: یکشنبه ۹۹/۰۱/۲۴ لغایت پنجشنبه ۹۹/۰۲/۱۸ پایان کلاس های عملی (کارگاهها و آزمایشگاهها) : پنجشنبه ۹۸/۰۳/۰۸ پایان کلاس ها: جمعه ۹۹/۰۳/۲۳ امتحانات پایان ترم: یکشنبه ۹۹/۰۳/۲۵ لغایت سه شنبه ۹۹/۰۴/۱۰

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

انتخاب واحد: دوشنبه ۹۸/۰۶/۱۱ لغایت پنج شنبه ۹۸/۰۶/۱۴ (۴ روز) انتخاب واحد با تأخیر: یکشنبه ۱۷/ ۹۸/۰۶ شروع کلاس‌ها: یکشنبه ۹۸/۰۶/۲۴ حذف و اضافه:دوشنبه۹۸/۰۷/۰۸ لغایت پنج شنبه ۹۸/۰۷/۱۱ (۴روز) شروع کلاسهای عملی (کارگاهها و آزمایشگاهها) : یکشنبه ۹۸/۰۷/۱۴ امتحانات میان ترم: یکشنبه ۹۸/۰۸/۱۹ لغایت پنجشنبه ۹۸/۰۹/۲۱ پایان کلاس های عملی (کارگاهها و آزمایشگاهها) : پنجشنبه ۹۸/۰۹/۲۸ امتحانات دروس عملی (کارگاهها و آزمایشگاهها) : یکشنبه ۹۸/۱۰/۰۱ لغایت پنجشنبه ۹۸/۱۰/۱۲ پایان کلاس ها: جمعه ۹۸/۱۰/۱۳ امتحانات پایان ترم: یکشنبه ۹۸/۱۰/۱۵ لغایت دوشنبه ۹۸/۱۰/۳۰

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی ۹۸-۹۷

انتخاب واحد چهارشنبه۹۸/۰۴/۱۲ لغایت پنج شنبه۹۸/۰۴/۱۳(۲روز) شروع کلاس‌ها دوشنبه۹۸/۰۴/۱۷ شروع کلاس‌های عملی (کارگاهها و آزمایشگاهها ) یکشنبه۹۸/۰۴/۲۳ پایان  کلاس ها پنج شنبه۹۸/۰۵/۲۴ امتحانات پایان ترم یکشنبه ۹۸/۰۵/۲۷ لغایت دوشنبه۹۸/۰۶/۰۴(۶روز) معاونت علمی آموزشی وپژوهشی

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

انتخاب واحد: یکشنبه ۹۷/۱۱/۰۷ لغایت چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ (۴ روز) انتخاب واحد با تأخیر: پنجشنبه ۱۱/ ۹۷/۱۱ شروع کلاس‌ها: یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ حذف و اضافه:یکشنبه۹۷/۱۱/۲۸ لغایت چهارشنبه ۹۷/۱۲/۰۱ (۴روز) امتحانات میان ترم: سه شنبه ۹۸/۰۱/۲۰ لغایت پنجشنبه ۹۸/۰۲/۱۹ (۲۳ روز) پایان کلاس های عملی: پنجشنبه ۹۸/۰۳/۰۹ امتحانات دروس عملی: یکشنبه ۹۸/۰۳/۱۲ لغایت پنجشنبه ۹۸/۰۳/۲۳ (۸ روز) پایان کلاس ها: جمعه۹۸/۰۳/۲۴ امتحانات پایان ترم: یکشنبه ۹۸/۰۳/۲۶ لغایت سه شنبه ۹۸/۰۴/۱۱ (۱۳ روز)

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

انتخاب واحد: یکشنبه ۹۷/۰۶/۱۸ لغایت چهارشنبه ۹۷/۰۶/۲۱ (۴ روز) انتخاب واحد با تأخیر: پنجشنبه ۲۲/ ۹۷/۰۶ شروع کلاس‌ها: یکشنبه ۹۷/۰۶/۲۵ حذف و اضافه:یکشنبه۹۷/۰۷/۰۸ لغایت چهارشنبه ۹۷/۰۷/۱۱ (۴روز) امتحانات میان ترم: یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۰ لغایت پنجشنبه ۹۷/۰۹/۲۹ پایان کلاس های عملی: پنجشنبه ۹۷/۰۹/۲۹ امتحانات دروس عملی: یکشنبه ۹۷/۱۰/۰۲ لغایت پنجشنبه ۹۷/۱۰/۱۳ پایان کلاس ها: پنجشنبه۹۷/۱۰/۱۳ امتحانات پایان ترم: شنبه ۹۷/۱۰/۱۵ لغایت یکشنبه ۹۷/۱۰/۳۰

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی دوره تابستانی ۹۷-۹۶

انتخاب واحد:  روز سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ الی روز چهارشنبه  ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ انتخاب واحدبا تاخیر :   ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ شروع کلاسها: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ پایان کلاسها: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ امتحانات: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ (۶  روز ) معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

ادامه نوشته »